Deprem bölgesi ek bütçe bekliyor

Nesrin KOÇASLAN-Güneş DOĞDU SOYLU- Ziya İPEK

KOSGEB tarafın­dan duyurulan ve 2023’ün Aralık ayında başvurusu onaylan­mış binlerce depremzede firmanın kredi ödemelerin­de yaşanan gecikme deprem bölgesi iş dünyasında tepki­ye yol açtı. Deprem bölgesi için bugüne dek iyi niyetli pek çok adım atıldığına dik­kat çeken iş dünyası temsil­cileri, acil ihtiyaç olan kredi­nin ödenmediği her gün enf­lasyon karşısında mum gibi eridiğini belirterek, kurban bayramı öncesi ödenmesi için KOSGEB yetkililerine çağrıda bulundu.

DÜNYA’nın KOSGEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre kurumun kre­di ödemeleri için ek bütçe talep ettiği ve ödemelerin başvuru sırasına göre yapı­lacağı öğrenildi.

Bayram öncesi ödemeler başlasın çağrısı

Depremden büyük yara­lar alan binlerce işletme­nin onaylanan KOSGEB deprem kredisinin 6 aydır ödenmediğini ifade eden Malatya Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, acil ihtiyaç olan kredinin ödenmedi­ği her gün enflasyon kar­şısında mum gibi eridiği­ni belirterek, kurban bay­ramı öncesi ödenmesi için KOSGEB yetkililerine çağrıda bulundu.

KOSGEB’in 2023’ün Ara­lık ayında başvurusu onay­lanmış binlerce depremze­de firmaya hala ödeme yap­madığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat dep­reminden büyük zarar gö­ren üyelerimizin daha hız­lı toparlanabilmesi için en önemli ihtiyacın finans ol­duğunu her platformda dile getirdik. KOSGEB Başkanı ile defalarca yaptığımız gö­rüşmede faizsiz destek kre­disi talebimizi ilettik.

Ta­lebimiz olumlu sonuçlan­dı ve depremden etkilenen 11 ilimiz için Deprem Son­rası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Can­lanması Destek Programı açıldı. . 11 ilden toplam 50 bin başvurunun yapıldığı faizsiz kredi için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sa­yın Mehmet Fatih Kacır’a ve KOSGEB Başkanımıza teşekkür ediyoruz.Ancak 2023’ün Aralık ayında baş­vurusu onaylanmış binlerce depremzede firmamıza hala ödemeler yapılmadı” dedi.

KOSGEB deprem kredi­sinin büyük mağduriyet­ler doğurduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, yetkilile­re seslenerek; “Malatya’da sadece Odamıza kayıtlı 511 üyemiz onaylanmasına rağ­men kredisi ödemesi bekli­yor. Aynı şekilde şehrimizde ödeme bekleyen esnaf oda­larına kayıtlı binlerce esna­fımız bulunuyor. Birçok üye­miz bu krediye güvenerek mal alımları yaptı, işletmesi­ni tadilat ettirdi.

Onaylanan kredi miktarları ödenmediği her gün enflasyon karşısın­da mum gibi eriyor. Defaten görüşme sağladığımız KOS­GEB Başkanımıza ve ilgilile­re bir kez daha sesleniyorum; kredisi onaylanan firma­larımızı daha fazla mağdur etmeden, yaklaşan kurban bayramı öncesi ödemelerini yapmanızı rica ediyorum. Zi­ra ticaretini ve istihdamını sürdürebilmek adına birçok üyemiz KGF kefaletiyle kul­landığı kredilerde değişken faiz sebebiyle büyük mağdu­riyetler yaşıyor. Benzer mağ­duriyetlerin yaşanmaması adına onaylanan KOSGEB deprem kredilerinin bir an evvel firmalarımızın hesap­larına aktarılmasını bekliyo­ruz” şeklinde konuştu.

Ödenmeyen kredilerin gerekçesi kaynağın bitmesi

KOSGEB’in kredi ödeme­lerinde uzun zamandır yaşa­nan probleme daha önce de dikkat çeken ve DÜNYA’ya yazdığı yazısında bu konu­yu gündeme getiren Antak­ya Ticaret ve Sanayi Oda­sı Başkanı Hikmet Çinçin, “Her ne kadar iyi niyetli bir takım programlar gerçek­leştirilmiş olsa da niyet oku­mayla kanaate varmak güç­tür.

KOSGEB’in aylar önce­sinden açtığı avantajlı kredi programından belli bir raka­ma ulaşılana kadar ödeme­ler gerçekleştirilmiş an­cak kredi almaya hak kaza­nan binlerce iş insanı hala ödemelerini alamamışlardır. Ödemelerin gecikmesinde gerekçe ise elde bulunan kaynağın bitmesi olarak su­nulmaktadır. Ciddiyetten uzak bu gibi yaklaşımlar böl­gedeki yatırımcının ve iş in­sanlarının inançlarını ve gü­venlerini düşürmektedir” diye konuştu.

İslahiye’de deprem son­rası durumun hiç iç açıcı ol­madığını kaydeden Gazian­tep İslahiye Ticaret Sanayi Odası Başkanı Selahattin Türkmen, “Halen hasarlı bi­naların yıkımı bitmiş değil. Hayat ne ilçe halkı için ne de esnaf için normale dönmüş değil. Depremin halen ya­ralarını sarmaya çaba gös­teren esnafımızın sorunları devam ediyor.

KOSGEB kre­disi çıkan esnafımızdan ha­len paralarını alamayan çok fazla mağdur esnafımız var. 6 ay geçti. Depremin yara­ları sarılmak isteniyor, hal­kımız, esnafımızda bunun çabasında ama ekonomik koşullar insanımızın önün­deki en büyük engel. İslahi­ye TSO olarak bizlere yansı­yan bu yöndeki talepleri il­gili makamlara ilettik ama somut bir cevap alamadık. Biran önce bu kredilerin esnafımıza yansıtılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Buluntu: Ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini talep ediyoruz

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depreminden büyük zarar gören işletmelerin daha hızlı toparlanabilmesi için en önemli ihtiyacın finansal destek olduğunu her platformda vurguladığını söyledi.

Bu süreçte, KOSGEB Başkanı ile defalarca görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve faizsiz destek kredisi talebini ısrarla dile getirdiklerini anımsatan Buluntu, bu çabalarının olumlu sonuç verdiğini ve depremden etkilenen 11 il için Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı’nın hayata geçirildiğini bildirdi. Program kapsamında, işletmelere bir yıl geri ödemesiz, sonrasında ise üçer aylık taksitler halinde 24 ayda geri ödenebilecek faizsiz deprem kredisi imkânı tanındığını anımsatan Buluntu, “Depremin açtığı yaraları sarmak ve ekonomimizi tekrar canlandırmak için büyük bir özveri ve kararlılıkla mücadele eden işletmelerimizin, onaylanan deprem kredilerinin acilen ödenmesi gerekmektedir.

Bu krediler, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve yeniden faaliyet gösterebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, gerekli adımların bir an önce atılarak, ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Depremden etkilenen tüm işletmelerimize gösterdikleri sabır ve dirayet için teşekkür ediyor, bu zorlu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Bölgede TOKİ konutları dışında bir hareket yok”

Bölgenin durumunu da de­ğerlendiren İslahiye TSO Başkanı Selahattin Türk­men, ilçemizde TOKİ tara­fından yapılan konutların dışında pek bir hareketlilik olmadığını kaydetti. Türk­men sözlerine şöyle devam etti: “Devlet tarafından yürütülen deprem bölge­sinin yeniden kalkınması ve inşası konusunda özel sektöründe dâhil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet kanalıyla tüm işle­rin yürütülmesi çok uzun yıllar alır. Konut yapımında TOKİ’ye sunulan bazı işleri kolaylaştırıcı desteklerin özel sektör firmalarına da sunulması gerekiyor. İmar ve harçlar konusunda ko­laylıklar sağlanmalı. Kendi imkanlarıyla şu anda bir müteahhitin deprem böl­gesinde proje yürütmesi çok zor. Bölgedeki sorun­lar ve çözümler için bizler ile daha fazla temasa geçil­mesini istiyoruz”

“Adıyaman, Süper Teşvik Bölgesi ilan edilmeli”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kü­çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge­liştirme ve Destekleme İdaresi Baş­kanlığı (KOSGEB) tarafından “Dep­rem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı” kapsamında Adıyaman’da 700 işletmenin des­teklerden faydalandığını, başvuru­su onaylanan ancak kredi ödemesi gerçekleştirilmeyen 1.300 işlet­me olduğunu söyledi. Torunoğ­lu, KOSGEB üzerinden işletmelere 300 ila 750 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlandığını, ancak bu desteklerin işletmelerin yarala­rını sarmaya yetmediğini bildirdi.

Kredi Garanti Fonu üzerinden kre­di kullanan işletmelerin ise artan faiz oranları sebebiyle hareket ka­biliyetlerini kaybettiklerini akta­ran Torunoğlu, depremde 3’te 2’si hasar gören şehrin “Süper Teşvik Bölgesi” ilan edilmesi gerektiğini, diğer şehirlerden yatırım çekebil­mesi için ise göç eden çalışanların yeniden Adıyaman’a dönmesi açı­sından yeni teşvik paketlerine ihti­yaç olduğunu vurguladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x